درمورد تلویزیون افغان

معلومات درباره   تلویزیون افغان ، افغان نیوزوافغان اف ام

- 1
معرفی تلویزیون افغان
- 2
معرفی افغان نیوز
-3
معرفی افغان اف ام
-4
اهداف،پاليسي ها ،وپلانهاي انکشافي .
-5
کوریج ونوع دسترسی بیننده ها .
-6
ساختمان تلویزیون   .
-7
امکانات مادی تخنیکی تلویزیون .
-8
عاید و مارکیت تلویزیون افغان .
-9
امکانات بشری وچارت تشکیلاتی .
-10
نیازمندی ها وتقاضاً ها .

 

 

معرفی تلویزیون افغان
-1
تلویزیون افغان بتاریخ 21 می 2004 منحیث اولین تلویزیون خصوصی ومستقل جامعه افغانی با سرمایه 200000 دالر با پخش 18 ساعت موسیقی وبعداز سه ماه با پخش 24 ساعت نشرات شامل برنامه های خبری ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، تفریحی ، تولید خارجی وسریالها  به امکانات شخصی صاحب امتیا زش  وحمایت مارکیت تجارتی  به نشرات اغاز نمود .
-2
تلویزیون افغان با ایجاد  افغان نیوز به یک چینل فامیلی  اجتماعی مبدل شد .
-3
تلویزیون افغان فعلا درجریان هفته ازجمع 168 ساعت، 83، ساعت نشرات را بخود اختصاص داده دربخش های  ذیل برنامه دارد .
الف : تولید  داخلی شامل برنامه های اجتماعی ، معلوماتی ،هنری ، صحی ، اموزشی ،   فیشن شو ،  ورزشی وتفریحی .
ب:  دوبلاژ سریالها ی  هندی ، امریکایی ، عربی ، کوریای وبرنامه های مفید خارجی بانریشن  دری .
ج : پخش موسیقی  مکس  افغانی ، شرقی وغربی وفلم های هنری  هندی وامریکایی 


 معرفی افغان   نیوز
 -1 
افغان نیوز بعدازشش سال فعالیت مثمر وکم انکشاف تلویزیون منحیث یک چینل سیاسی   خبری بتاریخ 17 جولای2010  با پخش برنامه های  خبری ، سياسي واقتصادی بالگوی مخصوص اش به نشرات  اغاز نمود .
-2
افغان نیوز فعلا درجریان هفته 50 ساعت اخبار و35 ساعت برنامه های سیاسی پخش مینمایند
-3
،افغان نیوز  درهر24 ساعت 36 تایم خبرها بزبانهای پشتو، دری وانگلیسی ، لحظه به لحظه بریکنگ نیوز پخش مینماید .
-4
افغان نیوز درهر 24 ساعت 2 ساعت برنامه   های سیاسی شامل میزهای گرد، مصاحبه ها، تحلیل رسانه های بین المللی ، برنامه  های تحلیلی پیرامون مسایل سیاسی روز خاصتاً دربخش های اضرارمواد مخدر ، فساد اداری وتروریزم   تولید وپخش مینمایند .
-5
افغان نیوز در لحظه کنونی65 تن کارمند بشمول   10 تیم خبری درمرکز 10 تیم خبری درولایات و2 تیم خبری درخارج از کشور دارند که مصمم به توسعه ان میباشد .
-6
افغان نیوز مصمم است  الی اخیرجون 2011 ازطریق ستلایت وانتن عادی منحیث یک چینل مستقل تلویزیونی  حوادث خبری وسیاسی افغانستان ،منطقه وجهان  را تحت پوشش نشراتی 24 ساعته 

خویش دراورد .

 

   معرفی راديو افغان اف ام   :Afghan fm 99,6
 افغان اف ام ازجمله اولین رادیو های خصوصی افغانستان است که درسال 2004 به نشرات 24 ساعته اغاز نمود .
  افغان اف ام   ازابتداً تا فعلا به نسبت کمبود امکانات مادی انکشاف نه نموده تنها براي شهر کابل روي فريکانسي 99.6  نشرات 24 ساعته دارند .
 افغان اف ام یک رسانه صوتی تفریحی است  که بیشترین اوقات نشرات انرا  تماس مستقیم با شنونده ها وپخش موسیقی مکس دلخوای شنونده ها  تشکیل میدهد .
  افغان اف ام برعلاوه پخش موسقی دارای  برنامه هاي دلچسپ و مفيد اجتماعی ، تفریحی ، معلوماتی ، شعری ، هنری وخبری نیز میباشد .
 افغان اف ام هرروز دوتایم تازه ترین اخبارافغانستان وجهان  را پخش مینمایند .

     

اهداف، استراتيژي ،پاليسي ها ،وپلانهاي انکشافي
-1
نشر برنامه هاي متنوع بيست چهار ساعته مطابق روحيه  , ونیاز مردم .
-2
پخش تازه ترین ، مفید ترین وموثق ترین خبرهای روز بزبان های پشتو ، دری وانگلیسی  درهر 30 دقیقه یکبار
-3
نشر داغ ترین برنامه های سیاسی شامل بحث ها، تحلیل ها ، مصاحبه ها ، میزهای گرد ونشست ها پیرامون حوادث سیاسی  روز ودرابعاد اضرار مواد مخدر ، فساد اداری وتروریزم .
-4
تحت پوشش گرفتن انواع فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي ،اقتصادي،وسياسي به نفع دموکراسی درافغانستان .
-5
فراهم اوري وزمينه سازي پخش ونشر نظريات آزاد مردم بخصوص جوانان بمنظور ايجاد فضاي آزاد ي بيان ودموکراسي .
-6
انکشاف وتوسعه شبکه تلويزيون  افغان ، افغان نیوز وافغان  اف ام به الي 50 شهر پر نفوس افغانستان.بوسیله انتن عادی وسراسر جهان بوسله ستلایت .
-7
انکشاف برنامه هاي ترويجي بمنظور نزديکي جوانان (دختران وپسران) برای زيست باهمي وترويج عشق محبت وعاطفه درميان جوانان ..
-8
انکشاف ، توليد ونشر  برنامه هاي  آموزشي تفريحي ، ذوقي ،هنري ، ومعلوماتي جهت ارتقاي سطح اگاهي بيننده ها .
-9
انکشاف برنامه هاي فرهنگي براي جوانان وزنان جهت انعکاس خواسته ها ،نظريات ، مشکلات ،ابتکارات ،سهمگيري ها وخلاقيت هاي هنري علمي وفني انها .
-10
انکشاف برنامه هاي تحليلي ، انتقادي ،اصلاحي وبررسي حوادث سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي،اجتماعي بمنظور تحکيم آزادي بيان ودموکراسي درکشور .
-11
نشر فعاليت هاي جامعه بين المللي ،سفارتها ، نيروهاي امنيتي بين المللي درافغانستان ، ملل متحد وموسسات بين المللي که درعرصه هاي مختلف جهت انکشاف وپيشرفت افغانستان مصروف هستند .
 -12
نشرفلم هاي مستند وبرنامه هاي تبليغاتي نهادهاي مختلف ملي وبين المللي جهت ارتقاً ذهينيت عامه درافغانستان .
-13
نشر برنامه هاي توليدي رسانه ها وتلویزیون ها ی بين المللي پيرامون افغانستان وايجاد رابطه بربنیاد همکاري متقابل .
-14
اعزام تيم هاي تلويزيوني به داخل وخارج افغانستان جهت اشنايي بیننده ها  به فرهنگ ،طبعيت،کلتور
وپيشرفتهاي  افغانستان وکشور هاي مختلف جهان .
 -15ارتقاي سطح دانش کارمندان با راه اندازي کورس هاي کوتاه مدت ژورناليستي وغيره .
-16
ايجاد روابط متقابل با نهاد هاي مطبوعاتي وحضور دراتحاديه هاي ژورناليستي جهاني .
-17
ارتقاي کيفيت نشراتي وتخنيکي تلويزيون افغان وافغان نیوز به استندرد هاي بين المللي .
-18
راه اندازي وبرنامه سازي نشراتي بر مبناي رقابت سالم با ساير تلويزيونها ي ملي وبين المللي وجايگذين نمودن نشرات تلويزيون افغان وافغان نیوز بجاي ساير تلويزيونها درخانه هاي مردم با انجام خدمات بهتر سرویس دهی  موثرتر وتوليد برنامه ها ی مفید تر به نفع مردم .
-19
ارزيابي از نشرات وجلب نظريات مردم پيرامون برنامه هاي تلويزيون افغان وافغان نیوز بمنظور استفاده عظيمي مردم ازبرنامه هاي تلويزيون توسط بيننده ها وتوليد برنامه هاي متنوع ومتعدد جدید  بشمول سريالها، فلم هاي مستند ، گذارشات داغ وبرنامه هاي تفريحي .
-20
ايجاد چتر معلوماتي وتصويري درمورد افغانستان وعرضه معلوماتهاي مفيد در زمينه  های مختلف به بيننده ها .
-21
تاسیس دفاتر تلویزیون درهمه شهر های افغانستان وده کشورمنطقه وجهان .
-22
برگزاری کنسرتها وتی وی شوها جهت ا رتقای محبوبیت تلویزیون دراذهان عامه
23
احداث استدیوی مدرن خبری ، توسعه تخنیکی ، ساحوی وحوزه وی تلویزیون
-24
ایجاد چینل های مختلف مانند افغان نیوز جهت موفقیت درمارکیت .
-25
راه اندازی بیز نس های مختلف  وجلب حمایت دونرها واسپانسری ها جهت تقویه بنیه مادی تلویزیون
-26
تلاش برای تامین مشارکت با یکی از تلویزیونهای بین المللی جهت انکشاف مادی وساحوی تلویزیون  -27ایجاددیپارتمنت برنامه های ژورنالیزم تحقیقاتی درمورد مسایل مورد علاقه بیننده ها .
-28
حمایت رسانه یی از خدمات نهادهای طرفدار دموکراسی وازادی بیان درافغانستان .
-29
جذب کادرهای خارجی برای برنامه ریزی ، نکشاف نشراتی واموزش کارمندان .
-30
ایجاد دیپارتمنت فعال بازاریابی وبرنامه سازی به اشتراک کادرهای خارجی برای موفقیت تلویزیون درجذب مشتری وبیننده .

 

 

کوریج   وطریق دسترسی به بیننده
تلویزیون افغان وافغان نیوز بوسیله 7 سیستم   ذیل افغانستان ، منطقه وجهان را تحت پوشش نشراتی خویش قرارداده است .
-1
ازطریق انتن نورمال  : فعلا درمرکز  22   ولایت افغانستان ترانزمیشن های تلویزیون افغان نصب گردیده که مردم 15 ولایات به ترکیب بیش از 8460000 انسان دسترسی به نشرات تلویزیون افغان وافغان نیوز دارند .
-2
ازطریق کیبل نیت ورک درافغانستان : درهمه شهرهای افغانستان  تلویزیون افغان وافغان نیوز ازطریق کیبل نیت ورک به خانه ها ومحلات کار مردم وصل شده که بصورت تخمینی بیش از یک میلون انسان ازاین طریق توان دسترسی به نشرات افغان دارند .
-3
از طریق کیبل  نیت ورک درپاکستان :  تلویزیون افغان وافغان نیوز اخیراً با دریافت مجوز فعالیت از حکومت پاکستان ازجمع محدود تلویزیونهای منطقه وتنها تلویزیون افغانی است که موفق به پخش نشرات  زمینی درسیستم مرکزی کیبل نیت ورک سراسر پاکستان گردیده وبدین طریق بیش از 50 میلون پاکستانی ویک میلون مهاجر افغانی درپاکستان توان دسترسی اسان  به نشرات تلویزیون افغان  وافغان نیوزرا کسب نمودند .
-4
ازطریق ستلایت : تلویزیون افغان وافغان نیوز ازستلایت ترک سط روی فریکانسی 11658 برای قاره های اسیا، اروپا وافریقا نشرات 24 ساعته دارند که صدها میلون انسان  درهرسه قاره جهان توان دسترسی به نشرات این تلویزیون  را دارد .
-5
ازطریق انلاین انترنت : نشرات زنده 24 ساعته تلویزیون افغان وافغان نیوز ازطریق انترنت با کیفیت عالی برای سراسر جهان اغازشده حالا روزانه بیش از ده هاهزار انسان باکلیک روی سایت  افغان نیوز  ازطریق انترنت بیننده نشرات تلویزیون افغان وافغان نیوز است. بزودی یومیه یک میلون بیننده   از این طریق خواهیم داشت .
-6
سایت انترنتی : تلویزیون افغان وافغان نیوزدارای سایت های www.afghantv.af  www.afghannews.tv   www.afghannewsonlinetv.com   www.afghan99,6.fm  است که سایت افغان نیوز با داشتن ویدیوی خبرها ، ویدیو نشرات زنده ، یومیه بشکل تحریری وتصویری ابدیت میشود وهمه خبرها وبرنامه های نشر شده از افغان نیوزبه صفحات ان انتقال میابد  این سایت بزبانهای پشتو دری وانگلیسی دیزین شده دارای ارشیف خبری ازتاسیس افغان نیوز تا اکنون میباشد وبه 36 زبان زنده دنیا محتویات ان قابل ترجمه است . سایت افغان نیوز یکی از سایت های  اکتیف ، فعال ، معیاری وپر بیننده  افغانی است درضمن تلویزیون افغان وافغان نیوز ازطریق گوگل ، فیس بوک ، تیتر سکایپ وسایت های مختلف زمینه لینک شدن و تماس با بیننده ها را فراهم نموده است .

 

 

ساختمان
-1
تلویزیون افغان ازبدوتاسیس درسال 2004 الی 2009 درمنازل کرایی رهایشی فعالیت نمود ه است .
-2
تلویزیون افغان درسال 2008- درساحه رهایشی کارته پروان  500 مترمربع زمین را برای احداث استدیو ودفاتر نشراتی خویش خریداری نمودند که ظرف یکسال ساختمانی به مساحت 260 متر مربع در5 طبقه بشکل پخته واساسی احداث گردید .
-3
درلحظه کنونی باوجود کمبود جای از ساختمان مذکور برای همه امور مربوط به تلویزیون افغان وافغان نیوز شامل استدیو خبر ، استدیوی برنامه های سیاسی وتفریحی ، اطاق جلسات  ، ان یر ،  نیوز روم ، دوبلاژ روم ایدیتینگ روم ، سوند روم ودفاتر اداری بشمول یک هال کوچک  برای تی وی شو ها که ظرفیت 150 نفر را دارد   استفاده میشود .
-4
تلویزیون افغان درسال 2010 برای افغان نیوز درمجاورت همین ساختمان 500 متر مربع زمین دیگر را خریداری نموده که درصورت دریافت امکانات مادی اقدام به اعمار استدیوی خبری مدرن ، هال 400 نفری برای تی وی شوها ونیوز روم خواهد نمود .

 


 امکانات تخنیکی
-1
تلویزیون افغان باوجودانکه اولین خصوصی است از لحاظ امکانات مادی     تخنیکی به نسبت اکثریت تلویزیون ها فاقد امکانات کافی بوده که این امر باعث رشد تدریجی وبطی این تلویزیون شده است .
-2
تلویزیون افغان درسال 2009 موفق شد دربدل پخش اعلانات اعتماد یکی از بانکهای خصوصی را کسب ومبلغ یک میلون دالر قرضه بانکی باضمانت دریافت نمایند .
-3
تلویزیون افغان به پول مذکور توانست ساختمان جدید را احداث ، اپ لینک ستلایت و15 فرستنده کامل تلویزیونی خریداری وکارتوسعه نشراتی را اغاز نمایند
-4
تلویزیون افغان ازلحاظ تخنیکی به کمبودی های شدید مواجه اند ولی توانسته درمارکیت رقابت افغانستان گام های استوار وموفقانه بردارد  ودرجمع پنج تلویزیون موفق  ردیف اول حرف سوم را بگوید
-5
تلویزیون افغان فعلا به ارزش کمتر از یک میلون دالر وسایل تخنیکی شامل ، فرستنده ها ، اپ لینک ستلایت ، کمره ها معه ملزمات ان وسایل پخش ، کمپیوترها وترانسپورت دارند که این وسایل پاسخگوی 25 فیصدی نیازمندی  این شبکه میباشد و75% کمبودی را محسوس میداریم .
-6
افغان نیوز تافعلا صاحب هیچ نوع امکانات تخنیکی وفریکانسی مستقل نیست وازامکانات تلویزیون افغان  بهره مند است اما دراولین ماه فعالیت خبری اش توانست اسپانسر خبری دریافت وبرای مصارف یومیه خودکفاه گردد .

 

امکانات بشری وچارت تشکیلاتی
-1
پالیسی ها ، پلانها ، برنامه ها واجرای امور محوله ویومیه تلویزیون افغان ، افغان نیوز وافغان اف ام توسط صاحب امتیازاین رسانه مستقیماً مدیریت میشود .
-2
چارت تشکیلاتی شامل سه بخش نشراتی ، تخنیکی واداری است  که دارای 30 شعبه مختلف میباشد .
-3
فعلا درمرکز ، ولایات وخارج ازکشور بیش از126 تن کارمند قراردادی دربدل معاش ماهوار برای هرسه بخش اجرای رسالت مینمایند .
-4
اکثریت کارمندان  این رسانه جوانان علاقه مند وفاقد دانش یا تجربه مسلکی دربخش انتصاب شده اند
-5
ظرفیت سازی وقوای بشری دراین نهاد با کمبودی ها ، مشکلات وچالشها ذیل مواجه اند .
فقدان تجربه کاری  کارمندان
عدم دانش وعدم استخدام کارمندان مسلکی
کمبود مهارتها درگوینده گی وگزارشگری   اکثریت کارمندان
عدم توانایی  اداره برای هزینه جهت امووزش کارمندان وتربیه کادر مسلکی وبا تعهد
کمبود امکانات وتسهیلات مادی برای کارمندان .

 

 

عاید تلویزیون افغان چیست
-1
تلویزیون افغان منحیث اولین تلویزیون خصوصی ومستقل جامعه افغانی به سرمایه ابتدایی 200000 دالر با امکانات محدود تخنیکی درسال 2004 به نشرات اغاز نمود. که فعلا صاحب سه میلون دالر میباشد
-2
تلویزیون افغان از بدو تاسیس تااکنون متکی به اعلانات تجارتی ، اسپانسری برنامه های تولیدی وعاید شفاف است .
-3
تلویزیون افغان ازبدوتاسیس تافعلا ازهیچ دونری ، کشوری ، سفارتی ومنبع غیر تجارتی پول دریافت نکرده است .
-4
عاید تلویزیون افغان بوسیله مشتریان عمده تجاری چون بانکهای کابل ، عزیزی ، میوند ، باختر ، پشتنی ، برک ، شرکت های مخابراتی روشن ، اتصالات وام تی این ، ایساف ،   کمیسون انتخابات وچند پرودکشن خصوصی که اعلانات تمویل شده یو یس ای دی ونهادی ملل متحد یا حکومت را پخش مینمایند بشمول یکتعداد شرکت های تجارتی تامین میگردد .
-5
قرضیه بانکی به لیمت یک میلون دالر ازمیوند بانک برای انکشاف تلویزیون یک منبع جذب اعلانات وانکشاف تلویزیون افغان طی دوسال اخیر بود که باعث رشد درعاید وخدمات تلویزیون گردید .
-6
بیلانس فعالیت تلویزیون مطابق به عاید ماهوار ان تنظیم میگردد که همین علت باعث کندی درانکشاف ، برنامه ریزی وتصمیم گیری درعرصه های مختلف شده است .
-7
تلویزیون درلحظه کنونی باتوجه به عاید ومصرف یکه دارد فاضل وباقی نیست . اما قانع ومطمین نیز نمی باشد .
-8
باتوجه به پراگنده گی ونوسان یکه   درمارکیت تجارتی وجود دارد برای طولانی مدت ادامه فعالیت اکتیف ومثمر تلویزیون افغان درصورتیکه موردحمایت مادی قرارنگیرد بعید است .
-9
ادامه این وضعیت یعنی متکی بودن به اعلانات تجارتی مایه تشویش جد ی برای  مدیریت تلویزیون است